TÂM THỨC VỚI NHÂN CÁCH - TÂM LÝ - HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

Các loại người, nhóm người, hạng người với sự tiến hóa của tâm thức mà đặc trưng là đạo đức, tính tình, tích cách và các đặc điểm tâm sinh lý đồng bộ với sự tiến hóa của con người và tâm thức