Poll Results: Theo bạn, giá trị của Nhân Trắc Học là bao nhiêu?

Members who voted for 'Cao hơn nữa'